Ostatnia aktualizacja: 03.03.2021

Polityka prywatności i ciasteczek

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady, na jakich przetwarzać będziemy dane osobowe, udostępnione nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych w szczególności serwisu munu.cloud, czatów, komunikatorów, wiadomości SMS, wiadomości e-mail czy w rozmowie telefonicznej. W szczególności niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do komunikacji prowadzonej za pośrednictwem takich portali jak Facebook, Instagram, serwis internetowy Munu.

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem usług podmiotów trzecich np. Facebook czy Google, zastosowanie znaleźć mogą także inne polityki prywatności, które akceptowałeś zakładając konto w tych portalach w tym m.in.:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Retail Solution Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Załogowej 17, 40-674 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000751415, NIP 9542796655, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000 PLN.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można się z nami kontaktować w drodze listownej na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro[at]munu.cloud.

Cel i podstawy przetwarzania danych, kategorie danych osobowych które przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania

 1. Korzystanie z serwisu munu.cloud – logi serwera

Munu.cloud dedykowany jest przede wszystkim przedstawieniu informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących systemu Munu oraz Administratora i korzystanie z niego nie wymaga rejestracji czy podawania danych osobowych identyfikujących konkretną osobę. Jednakże korzystanie z Internetu (np. wejście na określoną stronę www, kliknięcie w określony link (odnośnik) w celu wyświetlenia konkretnej strony internetowej, przesłanie danych wpisanych do formularza on-line) związane jest z wymianą informacji pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika a serwerami uczestniczącymi w realizacji żądań użytkowników w tym także i serwerem, który utrzymuje nasz serwis.

W każdym przypadku, w którym użytkownik odwiedza nasz serwis, przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik wymienia z naszym serwerem dane, niezbędne dla nawiązania i utrzymania połącznia z serwisem. Wymiana informacji obejmuje w szczególności informacje dotyczące:

 • czasu dokonania zdarzenia – data i godzina nadejścia zapytania i czasu przesłania odpowiedzi;
 • rodzaju zdarzenia;
 • numeru IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie i do którego wysłana została odpowiedź;
 • statusu dostępu/ kodu odpowiedzi http;
 • przesyłanych ilości danych;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik;

Powyższe dane zapisywane są w logach serwera, który utrzymuje Serwis. Dane zawarte w logach nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnych osób, niezbędne są natomiast w celu administrowania serwisem w tym zapewnienia poprawnego działania, stabilności i bezpieczeństwa serwisu a także poznania preferencji użytkowników w tym ustalenia sposobu korzystania z Serwisu.

W przypadku uznania, że wskazane powyżej dane stanowić mogą w konkretnych warunkach dane osobowe, przetwarzanie tych danych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z realizacją żądania wyświetlenia zawartości serwisu przez użytkownika oraz korzystania z niego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jako uzasadniony interes administratora danych jakim jest zapewnienie utrzymania i technicznej możliwości wyświetlania serwisu a także analiza jego działania.

Korzystanie z Internetu wymaga wymiany wskazanych powyżej informacji. Użytkownik może zapewnić sobie jednakże wyższy poziom anonimowości, korzystając np. z wirtualnych sieci prywatnych czy sieci TOR.

 1. Realizacja żądania lub zawarcie umowy

Jeżeli zwracasz się do nas z jakimkolwiek żądaniem np. zapytaniem dotyczącym świadczonych przez nas usług, prośbą o przesłanie oferty lub wnioskiem o zawarcie umowy, nie potrzebujemy twojej odrębnej zgody na przetwarzanie danych, które nam udostępnisz w związku oraz w celu wykonania twojego żądania. Jakie dane nam przekażesz np. dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nazwę firmy, pseudonim) czy dane kontaktowe (np. numer telefonu, numer lub oznaczenie w serwisie społecznościowym lub komunikatorze, adres e-mail), zależy od ciebie. Jednakże w niektórych wypadkach (np. zawarcie umowy, żądanie kontaktu na telefonicznego itp.) podanie określonych danych będzie niezbędne dla realizacji twojego żądania.

Podane przez ciebie dane osobowe, będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  tj. w celu podjęcia działań na twoje żądanie lub w celu niezbędnym dla zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy.

 1. Cele marketingowe

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy od ciebie, bez konieczności uzyskiwania twojej odrębnej zgody, w celach marketingowych w tym przesłania ci informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych (tj. Retail Solution Poland sp. z o.o.), jako nasz prawnie uzasadniony interes. Jednakże twoja odrębna zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli przesłać informacje handlowe za pośrednictwem udostępnionego przez ciebie adresu e-mail lub w drodze telefonicznej (rozmowy czy za pośrednictwem SMS). W zakresie związanym z realizacją celu, przetwarzać możemy dane identyfikacyjne, dane umożliwiające kontakt, dane dotyczące twojej reakcji na podjęte przez nas czynności.

 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Przetwarzamy dane dotyczące użytkowników także w innych, niż wskazane powyżej przypadkach na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie:

 • monitorowanie aktywności użytkowników, tworzenie analiz istatystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań użytkowników, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach, Google Analitics);
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach);
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Odbiorcy danych

Odbiorcami twoich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie, w którym są lub będą do tego uprawnione oraz dopełnią przewidziane prawem procedury w tym zakresie.

W pozostałym zakresie odbiorcami danych osobowych mogą być także następujące podmioty:

 • administrujące serwisem wykorzystywanym do kontaktu,
 • administrujące usługą zapewniającą kontakt – np. czat, Messenger, itp.
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych – w przypadki komunikacji telefonicznej lub za pośrednictwem SMS,
 • realizujące usługę analityki związanej z korzystaniem przez użytkowników z serwisu,
 • w razie postępowań reklamacyjnych lub sądowych także podmioty zapewniające usługi prawne lub środki ochrony prawnej w tym wymiaru sprawiedliwości,
 • Munu AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia) nr. org. 925095435 – spółka matka Administratora oraz podmiot zapewniający realizację usługi Munu.

Dbamy o to, aby przekazanie twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednakże nie jest wykluczone, że wyraziłeś taką zgodę, akceptując polityki prywatności takich usług jak Facebook, Instagram, Messenger, WhatsUp.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w zapytaniach, skargach i wnioskach, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku od zakończenia określonej konwersacji / sprawy. Jeżeli określone dane w tym wiadomość lub konwersacja stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, jak również w przypadku, gdy przekazane informacje lub dane związane mogą być z naszą obecną lub przyszłą odpowiedzialnością wobec ciebie lub osób trzecich albo naszymi prawami lub roszczeniami, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzane będą do czasu utraty przez te dane waloru przydatności dla realizacji tych celów.

Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiednie organy publiczne.

Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy używamy ‘ciasteczek’?

Tak, ciasteczka (od ang. „cookies”) tj. małe pliki tekstowe, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki internetowej i które przeglądarka internetowa wysyła z powrotem przy następnym wejściu na oznaczony serwis. Pliki cookies, jeżeli na to zezwolisz, są zapisywane i przechowywane w pamięci trwałej urządzenia tj. komputer, laptop, tablet, smartfon. Pozwalają one serwisowi internetowemu lub dostawcy usług, rozpoznać twoją przeglądarkę oraz odczytać i zapisać określone informacje.

Do czego używamy ciasteczek.

Pliki cookies, na podstawie analizy aktywności użytkowników, pozwalają nam lepiej zrozumieć ich preferencje oraz udoskonalać świadczone przez nas usługi. Ciasteczka pozwalają nam także na tworzenie zagregowanych anonimowych danych dotyczących ruchu na naszym serwisie oraz interakcji użytkowników, abyśmy mogli zaoferować lepsze doświadczenia związane z korzystaniem z naszego serwisu w przyszłości. Możemy także używać usług zaufanych stron trzecich, które będą monitorować informacje zawarte w ciasteczkach na naszą rzecz.

Twój komputer może cię ostrzegać za każdym razem, gdy plik cookie zostaje wysłany lub możesz wyłączyć wszystkie ciasteczka. Robisz to w ustawieniach swojej przeglądarki. Z uwagi na to, że każda przeglądarka jest trochę inna, sprawdź menu pomocy, jak modyfikować ustawienia prywatności dotyczące ciasteczek.

Jeżeli wyłączysz wszystkie ciasteczka, pewne funkcje serwisu które czynią korzystanie z niego bardziej wydajnym, mogą nie działać poprawnie.

Z jakich ciasteczek korzystamy?

Używamy narzędzia Google Analytics do badania ruchu, wzorców użytkowania i trendów w tej witrynie. Zebrane dane służą do optymalizacji działania serwisu oraz i dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika. Zgodnie z wytycznymi Google Analytic nie gromadzimy danych osobowych o tobie jako użytkowniku. Gromadzone dane są przechowywane na serwerach Google.

Jak skasować ciasteczka?

Większość przeglądarek internetowych ustawiona jest domyślnie na akceptowanie plików cookie. Zwracamy uwagę, że możesz zmienić preferencje prywatności dotyczące ciasteczek w tym je usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami w przeglądarce. Możesz znaleźć informacje na ten temat w opcji „Pomoc” swojej przeglądarki. Należy jednakże pamiętać, że ograniczenie dostępu do ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
– dla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
– dla Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– dla Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
– dla Opery: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/